Husorden

Reglerne er gældende for samtlige beboere i ejendommen, uanset om disse er ejere, lejere eller fremlejere.

Gård, have og veje
Det er ikke tilladt at foretage beplantninger eller særlige indhegninger, afskærmninger eller lignende på ejendommens område, medmindre ejerforeningens bestyrelse skriftligt har givet tilladelse hertil.

Det er ikke tilladt at tegne eller male med kridt eller lign. på ejendommens træ- og murværk. Forurening medfører pligt for den pågældende beboer til omgående at foretage rengøring.

Husdyr

HUND
Bestyrelsen giver ikke tilladelse til at have hund i Højagerbo, på grund af:

 • Støj
  • Gøen når ejer / lejer ikke er hjemme
  • Løb / fræsen over gulve, der er af træ
 • Slid på trappetrin i opgangen
  • Bestyrelse har set et ekstra slid på trapper hvor der ulovligt har været hund
 • Hundeluftning
  • Vores græsarealer mm skal holdes pæne og ikke være et hundetoilet
 • Allergi
  • Vi har beboer der har købt lejlighed i ejendomme pga de har allergi og beder bestyrelse om at sikre der ikke er hund
 • Bange
  • Der er mennesker der er bange har fobier for hunde
 • Katte vs. hund
  • Bestyrelsen giver tilladelse til at have kat, der skal indgås en skriftlig aftale med bestyrelsen
  • Der er faste regler og disse skal overholdes ellers ophæves aftalen
 • Alle eller ingen
  • Det er bestyrelses klare holdning at det er alle eller ingen hunde
  • Bestyrelsen har besluttet at vi vil tage nødvendige tiltag for at hunde forbud overholdes
 • Værdi
  • Vi har flere ejendomsmægler der bekræfter at det er en fordel at der ikke må være hund

Parkering af biler, cykler mm.
Cykler anbringes i cykelkælder. Legevogne, barnevogne mv. henvises til den store cykelkælder mellem nr. 2 og 4. Cykler, barnevogne eller andre genstande må ikke henstilles i opgange, kældergange og kælderrum, der ikke er anvist hertil.

I henhold til ejerforeningens vedtægter §26 er parkering af biler, motorcykler, knallerter, scootere o.lign på ejerforeningens område ikke tilladt, med mindre der er tale om af- eller pålæsning.

Campingvogne, påhængsvogne eller vogne til transport af både eller lign. må ikke henstilles på parkeringspladser eller andre steder på ejendommen. Vask, smøring o.lign. af køretøjer er ikke tilladt på ejendommens område.

I henhold til Brandsikring Bekendtgørelsen §9, må ejendommens brandredningsarealer (brandveje) ikke indrettes eller benyttes til andre fornål end adgang eller tilkørsel. Arealerne skal holdes ryddelige og må ikke anvendes til henstilling af biler, cykler mm., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Ejendommen generelt, herunder fællesrum, facader mv.
I henhold til Brandsikring Bekendtgørelsen §9, må ejendommens adgangsarealer, trapper med tilhørende forrum og gange samt adgang hertil ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller til¬kørsel.

Trapperne og gangene mv. skal holdes ryddelige. De må ikke anvendes til oplagring af varer, affald o.lign., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Forurening af fællesrum medfører pligt for den pågældende beboer til omgående at foretage rengøring.

Skiltning og reklamering på ejendommens tage, facader, trapper, døre og i vinduer må ikke finde sted uden ejerforeningens forudgående skriftlige samtykke.

Det er ikke tilladt på nogen måde at give en lejlighed et særpræget, eller fra de øvrige ejerligheder afvigende, udseende udefra. Som følge heraf må beboerne ikke selv lade foretage udvendig maling af vinduer, døre, gelændere, murværk mv. eller opsætte blyindfattede ruder, mosaikpapir i vinduer eller lign.

Fester og musik
Brug af stereoanlæg, sang og støjende underholdning skal ske med fornøden hensyntagen til andre beboere.

Hvad angår afholdelse af fester, henstilles der til, at naboer i god tid (dvs. et par dage i forvejen) informeres om en kommende fest, ved et skriftligt opslag i opgangen eller en seddel i postkassen, så nabo-erne har mulighed for at træffe evt. foranstaltninger. Begrebet naboer omfatter også nabo-opgangene.

Fester må aldrig afholdes for åbne døre eller på trapper og så vidt det er muligt skal lejlighedens vinduer holdes lukkede. I henhold til politivedtægten skal musikken dæmpes til et acceptabelt niveau kl. 23.30.

Forurening af fællesrum i forbindelse med afholdelse af fester medfører pligt for den pågældende beboer til omgående at foretage rengøring.

I tilfælde af nabostridigheder, som følge af afholdelse af fester, henstilles de berørte parter til at finde en løsning i mindelighed. I den forbindelse forventes det, at begge parter opfører sig ansvarligt og modent.

Nabostridigheder betragtes som et anliggende mellem beboerne og anses ikke for at være et bestyrelsesansvar. Ej heller påhviler der bestyrelsen mægleransvar eller –pligt.

Hvis parterne mod forventning er ude af stand til at indgå kompromis, som en rationel løsning på problemet, henstilles der til, at sagen forelægges skriftligt for ejerforeningens administrator.

Afslutningsvis bemærkes det, at det står enhver borger frit for at rette henvendelse til nærmeste politi, hvis man føler sig chikaneret eller forulempet.

Brug af støjende maskiner
Boremaskiner og andre lign. maskiner, der støjer, må ikke benyttes i ejendommen efter kl. 21 på hverdage.

I weekenden skal man holde brugen af støjende maskiner indenfor tidsrummet kl. 10 – 16

Maskinerne må ikke være til unødig gene for andre beboere.

Vinduer i fællesarealer
Vinduer i fællesarealer, dvs. i kældre og i opgange, skal holdes lukkede af hensyn til brandsikring, tyverisikring og sikring mod hærværk.

Endvidere henvises til almindelig sund fornuft med tanke på vejrlig og dets indvirkning på vinduesrammer og –karme.

Ved brug af vaskekælder er det tilladt at lufte ud, men den pågældende beboer er pligtig at sørge for at der lukkes igen.

Udluftning
Udluftning af egen lejlighed må ikke finde sted ved anvendelse af trapperum og opgangens vinduer, af hensyn til opgangens øvrige beboere.

Der henstilles til, at udluftning af egen lejlighed sker ved åbning af vinduer i begge sider af lejligheden, hvorved der skabes gennemtræk.

Brug af vaskekælder
Vaskekælderen kan benyttes alle ugens dage mellem kl. 06.00 – 20.00. Det skal bemærkes at strømtilførslen til maskinerne automatisk er lukket udenfor dette tidsrum.

Der er et tidsbestillingssystem, som ligger i vaskekælderen, hvor beboeren kan skrive sig på et skema. Der er dog nogle tidrum, hvor det er efter ”først til mølle” princippet. Se reglerne i vaskekælderen.

Det betales for brug af vaskemaskine og tørretumbler ved møntindkast i maskinen.

Der er rygning forbudt i vaskekælderen.

Ved brug af vaskekælderen er den pågældende beboer pligtig at sørge for, at der er ryddet op, lukket for evt. vandhaner, slukket lys og lukket vinduer, når rummet forlades.

Renovation (affald)
Henkastning af papir, affald og lign. på ejendommens areal er ikke tilladt. Affald skal anbringes i ejerforeningens affaldscontainere, ud for nr. 2.

Alt affald skal være i forsvarligt lukkede poser, så forurening og lugtgener af affaldscontaineren undgås.

Opstilling af affaldscontainere, der ikke tilhører ejerforeningen, er ikke tilladt.

Afhentning af storskrald arrangeres ikke af ejerforeningen, men påhviler den enkelte beboer at skaffe af vejen. Der henvises til den kommunale genbrugsstation.

Der vil 1 gang årligt blive arrangeret en fælles arbejdsdag af bestyrelsen, hvor alle beboere hjælpes ad med at rydde op i fællesrum og haveanlæg, herunder at få fjernet storskrald fra beboerne.

Papir og glas anbringes i de af kommunen opstillede genbrugscontainere.

Ændring af installationer mv.
Ændring af el- og varmeinstallationer i lejligheden skal forelægges ejerforeningens bestyrelse til godkendelse før udførelsen.

Myndighedernes tilladelse til gennembrydning af konstruktioner i ejerlejlighedens, skal indhentes af lejlighedens ejer før udførelsen og mod forlangende forevises ejerforeningen.

Endvidere henvises til ejerforeningens vedtægter §21.

Kælderrum
Kælderrum, der hører til den enkelte lejlighed, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at kælderrum tømmes ved ejerskifte.

Kældergange må ikke anvendes til opbevaring af storskrald eller andre genstande.

Altaner
Der kan opsættes altanplader på indersiden af den franske altans lameller. Pladernes materiale skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse.

Lameller og altanplader skal være sortmalede

Der må ikke opsættes antenner, markiser eller lign. på altanen.

Fodring af fugle
Det er kun tilladt at fodre fugle på udvendige fælles arealer, hvis foderet anbringes i egnet foderautomat, der ophænges i et træ.

Fodring af fugle fra altankasser o.lign. samt udkastning af foder fra vinduer/altaner er ikke tilladt. Foder smidt på jorden tiltrækker rotter.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i ejerforeningens indendørs fællesrum, herunder opgange, kælderum, vaskekælder o.lign.

* * *

Iøvrigt har enhver beboer pligt til at vise hensyn overfor de øvrige beboere i ejendommen til gavn for alle parter. I forbindelse hermed skal anvisninger givet af ejerforeningens bestyrelse efterkommes i enhver henseende.

Denne Husorden er godkendt på bestyrelsesmøde d. 10. februar 2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *